html5 templates

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

I. ÚVOD 
Níže uvedené pojmy užité v těchto Zásadách mají následující význam:

Projekt 10 - označuje projekt tvůrce obsahu na sociálních sítích známého pod jménem Nejfake a souvisí s obsahem uveřejňovaným na jeho sociálních profilech v kontextu desetiletého výročí jeho působení na těchto sítích pod pseudonymem Nejfake.

Webové stránky – označuje webové stránky na doméně www.projekt10.cz 

Správcem je společnost TUBRR, s.r.o. se sídlem na adrese Radlická 663/28 Praha 5, která jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává, uchovává a chrání osobní údaje uvedené v těchto Zásadách. 

Právními předpisy se rozumí aplikovatelné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů zpracovávaných Správcem, zejména Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Osobními údaji se označují jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například emailová adresa, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem se označuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Vy resp. Uživatel označuje subjekt osobních údajů, který se na Webových stránkách přihlásil k odběru úkolů v rámci Projektu 10.

Poskytovatel je jakákoliv třetí osoba odlišná od Správce, která prostřednictvím Webových stránek nabízí Uživatelům samostatné plnění.


II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

Správce zpracovává pouze Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a. 

Pokud jste se přihlásil/a k zasílání úkolů a instrukcí v rámci Projektu 10 , pak Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu poskytnuté emailové adresy. 


III. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce chrání Vaše osobní údaje v souladu s Právními předpisy a zpracovává je sám nebo prostřednictvím zpracovatelů výlučně v souladu s účelem, pro který tyto osobní údaje shromáždil.

Správce vždy zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném relevantním a omezeném rozsahu s ohledem k účelu jejich zpracování, za současného dodržení časového omezení uložení osobních údajů.

Správce dbá o to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Pokud zjistí jejich nepřesnost, v souladu s Právními předpisy provede jejich opravu.

Správce neprovádí profilování ani automatické rozhodování na základě Vašich osobních údajů.


IV. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou pro Správce důvěrné. Vaše osobní údaje Správce nepředá třetím osobám (výjimkou jsou zaměstnanci Správce v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, případně třetí strany, které pro Správce zajišťují podpůrné technické či serverové služby, to vše však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů). 

Z důvodu zachování vysokého standardu ochrany Vašich osobních údajů Správce nepředává osobní údaje žádným subjektům z třetích zemí ve smyslu GDPR ani mezinárodním organizacím. Všechny Vaše osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány pouze na území Evropské unie.


V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce vynakládá úsilí k dosažení vysokých standardů ochrany osobních údajů vyžadovaných Právními předpisy. Veškeré operace zpracování osobních údajů jsou prováděné s náležitým zabezpečením proti odcizení, ztrátě, změně či zneužití. Správce přijal za tímto účelem příslušná technická i organizační opatření a stejný standard ochrany osobních údajů vyžaduje i od svých Zpracovatelů. 

Osoby přicházející do kontaktu s osobními údaji jsou vždy vázáné povinností mlčenlivosti.

Veškeré osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou uchovávané na zabezpečených serverech zpracovatelů Správce a podléhají kontrole ze strany Správce a dozorových orgánů.

V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, vyrozumí Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od zjištění porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí tuto skutečnost příslušnému dozorovému úřadu, ledaže může v souladu se zásadou odpovědnosti doložit, že je nepravděpodobné, že by dané porušení zabezpečení osobních údajů mělo za následek riziko pro práva a svobody Uživatelů. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Uživatelů, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu dotčeným Uživatelům.

Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato dokumentace dozorovému úřadu umožňuje ověření souladu s článkem 33 GDPR.


VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze po dobu trvání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, případně je-li na straně Správce jiný zákonný důvod pro jejich zpracování vyplývající z Právních předpisů.

VII. PRÁVA UŽIVATELE

Dle Právních předpisů máte právo:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat;
požadovat po výše uvedeném Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává a žádat jejich kopii;
vyžádat si přístup k těmto údajům, zejména informace týkající se:
účelu zpracování
kategorií dotčených osobních údajů
příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména pokud by se jednalo o příjemce z třetích zemí mimo Evropskou Unii a mezinárodní organizace
plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby
existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
zdrojů osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od Vás
skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech obdržet smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů
vhodných záruk vztahujících se k předání, pokud by se osobní údaje předávaly do třetí země mimo Evropskou Unii nebo mezinárodní organizaci;

žádat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu či omezení zpracování;
žádat výmaz všech nebo některých osobních údajů;
na přenos Vašich osobních údajů;
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro Vás právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo, vyjma případů, kdy by rozhodnutí bylo založené na Vašem výslovném souhlasu;
podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu;
obdržet od Správce nebo zpracovatele osobních údajů náhradu utrpěné újmy pokud v důsledku porušení GDPR utrpíte hmotnou či nehmotnou újmu;
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou;
požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud osobní údaje 
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
Souhlas odvoláte a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů
byly osobní údaje zpracovány protiprávně
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů;
získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
předat osobní údaje jinému správci bez překážek, a to i prostřednictvím Správce, je-li to technicky možné;
požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
popřete jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti
je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádáte o omezení jejich použití
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
vznesete námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně;
kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně případného profilování, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace Vám náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování s tím souvisejícího.

Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


VIII. KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Správce na adrese TUBRR, s.r.o. Radlická 663/28, Praha 5 anebo elektronicky na emailové adrese inbox@tubrr.net.

Na této adrese lze uplatnit práva Uživatele týkající se Správce, zejména odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádat o aktualizaci osobních údajů.


IX. ÚČINNOST

Tyto Zásady jsou účinné dnem 14.7.2018 Správce si vyhrazuje právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad budou Uživatelé v přiměřeném předstihu informováni prostřednictvím Aplikace, Webových stránek nebo kontaktních údajů uvedených Uživatelem.